Cudrefin-justice

Jubileuszowa – piąta – edycja interdyscyplinarnego seminarium prawniczego COLLOQUIUM LEGALE to jedyny taki projekt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest to także unikalny projekt międzyuczelniany – od czterech lat nasze seminarium funkcjonuje równolegle na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

W roku akademickim 2017/2018 wiodącym tematem naszych spotkań naukowych będzie:

WATER.FOOD.ENERGY – SECURITY

Tematyka bieżącej edycji COLLOQUIUM LEGALE stanowi kontynuację i rozwinięcie zagadnień podejmowanych w minionym roku akademickim, czego zwieńczeniem była konferencja na Uniwersytecie w Maceracie (zob. Wyjazdy tu powinien być link do wyjazdów i tam Macerata). Analizujemy problematykę wody, energii i żywności, ale skupiając się na kwestii bezpieczeństwa w jego trzech odsłonach – bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego oraz bezpieczeństwa państwa.

Na wzajemne powiązania pomiędzy tymi trzema obszarami zwraca się uwagę w dokumentach międzynarodowych czy pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to zatem temat aktualny, zwłaszcza w państwach rozwijających się. Zależy nam równocześnie na tym, aby porozmawiać o prawie jako regulatorze relacji społecznych w ujęciu globalnym, nie ograniczając się tylko do Polski. Oprócz tego chcemy też poświęcić trochę czasu na refleksję filozoficzną, do której asumpt dadzą rozważania o sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce oraz w krajach południowej Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Kiedy?

Na Wydziale Prawa i Administracji UW spotykamy się co dwa tygodnie w poniedziałki o 16.45. W semestrze zimowym planujemy wyjazd naukowy w okolice Warszawy (listopad). Zakończeniem prac w ramach seminarium w semestrze letnim będzie konferencja naukowa (kwiecień).

Krakowski harmonogram zajęć zostanie podany uczestnikom po dokonaniu zapisów.

W pierwszym semestrze będziemy pracować analizując teksty naukowe oraz orzeczenia sądowe związane z tematyką seminarium. W drugim semestrze będziemy rozwijać konkretne zagadnienia poruszone na seminarium w celu przygotowania wystąpienia na konferencji naukowej.