2015/16

5.X

19.X

16.XI

30.XI

14.XII

11.I

Realność i abstrakcyjność praw

Zagadnienie osądzalności czyli o co chodzi

Podział władz: czy sądownicza nie wchodzi w buty wykonawczej?

„Granice kontroli konstytucyjności prawa – czego Trybunał Konstytucyjny nie bada i dlaczego”.
Część I 

Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

„Granice kontroli konstytucyjności prawa – czego Trybunał Konstytucyjny nie bada i dlaczego”.
Część II

Javier Hervada,
Prawo naturalne,
Kraków 2011, s. 94-96.

Gargi Dutta,
Justiciability of Right to Food,
International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 5, Issue 1, January 2015

 B. Szmulik,
Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 1633) z dnia 14 listopada 2013,
2. M. Chmaj,
Opinia w przedmiocie zgodności z konstytucją i systemem prawnym art. 145a przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 1633) z dnia 8 sierpnia 2014 r.

 Postanowienie  P 47/13

Wyrok P 25/12

Postanowienie   P 22/11

T. T. Koncewiecz
Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
O jurysdykcyjnych granicach i wyborach w dynamicznej „wspólnocie prawa”., Rozdział III Pkt. 14. Doktryna justiciability i Trybunał Sprawiedliwości: pozytywne ograniczenie jurysdykcji?, Warszawa 2009.

Program wyjazdu seminaryjnego w dniach 6-7 listopada 2015 r.:

Warsztat:

O skardze konstytucyjnej i wnioskach podmiotów o legitymacji ograniczonej

Debata:

Charakter prawny odszkodowania za wywłaszczenie – prywatnoprawny v. publicznoprawny – (Konsekwencją cywilnoprawnego charakteru roszczenia odszkodowawczego jest możliwość jego przedawnienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego)
- za publicznoprawnym charakterem — wyrok NSA z 17 czerwca 2009 r., I OSK 874/08, wyrok NSA z 6 lutego 2009 r., I OSK 335/08, uchwała składu 7 sędziów NSA z 20 maja 2010 r., I OPS 14/09
- za cywilnopranym charakterem – wyroku WSA w Krakowie z 16 kwietnia 2013 r., II SA/Kr 194/13, wyrok WSA w Białymstoku z 12 listopada 2008 r., II SA/Bk 289/08

Tekst do dyskusji:

Peter Gordon Ingram, Justiciability, American Journal of Jurisprudence, vol. 39, Issue 1, Article 14.